Üzeyir Hacıbəyov 

MƏŞƏDI IBAD “O olmasın bu olsun”-
4-məclisli musigili komediya.
(Tərcüməçi Seyran Sənan oğlu Ağabəyov-
“Azərbaycan” universitetinin baş müəllimi)
Bakı,
"Kitab Klubu"2005-202 s.(22
şəkillər)İŞTİRAK EDİRLӘR

Rüstәmbәy
45 yaşında, borclu düşmüş bir bәy.
Gülnaz
15 yaşında, Rüstәm bәyin qızı ki, 
S
әrvәrә aşiqdir.
Sәrvәr
25 yaşında bir studentdir ki, Gülnaza aşiqdir.
Sәnәm
qulluqçu, dul arvad, 30 yaşında.
Mәşәdi İbad
50  yaşında, dövlәtli bir tacirdir ki,
Gülnazı almaq ist
әyir.
Hәsәnqulubәy
40 yaşında, millәtpәrәst.
Rzabәy
 40 yaşında, qәzetçi. 
Hәsәnbәy
 40 yaşında, intelligent.
Әsgәr
30 yaşında, qoçu
Hambal
 
Mәşәdi Qәzәnfәr
һamamçı.
Usta Mәһәrrәm
 dәllәk.
Kәrbәlayı Nәsir
bazar әһli.
Hamamxidmәtçilәri
   
Qoçular
Bazaradamları vә s.
   
     

© Seyran Sənən oğlu Ağabəyov,
«Məşədi İbad» musiqili komediyasının tərcüməçisi

© Musigi Dunyasi, 2005